Paslaugos

Kupiškio socialinės globos namuose teikiama specialioji socialinė paslauga – socialinė globa.

Socialinė globa – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Pagal trukmę ji skirstoma į trumpalaikę ir ilgalaikę.

Ilgalaikės socialinės globos paslaugos

1. Informavimas

Įstaigos specialistai asmeniui ir jo artimiesiems teikia informaciją apie socialinės globos ir kitas paslaugas globos namuose.

Sudaromos sąlygos gauti asmeniui reikiamą informaciją iš kitų institucijų. Užtikrinamas informacijos apie asmenį konfidencialumas.

2. Konsultavimas

Supažindinama su gyventojų tvarkos taisyklėmis, asmenine atsakomybe. Sudaromos sąlygos konsultuotis su įvairiais globos namų ir kitų institucijų specialistais, gauti informaciją.  

3.Tarpininkavimas ir atstovavimas

Suteikiama pagalba gyventojui sprendžiant įvairias asmens problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius ir pan.), tarpininkaujant tarp asmens ir kitų institucijų.

Atstovaujama neveiksniam asmeniui(ginant jo teisėtus interesus), kai teismo sprendimu socialinės globos namai yra asmens globėjas ir/ar turto administratorius. Tarpininkaujama asmeniui jam reikalingose institucijose.

Tarpininkaujama asmeniui atkuriant ir palaikant ryšius su šeimos nariais, giminaičiais, draugais.

4. Apgyvendinimas

Asmeniui suteikiamas gyvenamasis plotas apgyvendinant 1–3 vietų kambariuose (derinant kambaryje gyvenančiųjų interesus bei poreikius).

Aprūpinama baldais, drabužiais ir priemonėmis specialiems poreikiams tenkinti (jei pageidauja gyventojas gali naudotis savo asmeniniais daiktais, jei tai nekelia pavojaus jo ir aplinkinių sveikatai).

Teikiamos buitinės paslaugos ( skalbimo, prangos priežiūros, patalpų tvarkymo ir kt.).

5. Maitinimas

Maitinimo paslauga globos namų gyventojams teikiama 4 kartus per dieną. Atsižvelgiant į gyventojo sveikatos būklę ir medikų rekomendacijas,maitinimo dažnumas gali būti keičiamas, organizuojama speciali, dietinė mityba.

Asmeniui sudaroma galimybė susipažinti su dienos meniu, pateikti pageidavimus dėl maisto produktų ar patiekalų asortimento, pasirinkti pageidaujamą maistą iš kelių patiekalų.

6. Sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugos

Aprūpinama medikamentais, slaugos priemonėmis, jei yra poreikis, techninės pagalbos priemonėmis.

Specialistai teikia kineziterapijos, relaksacijos paslaugas. Organizuojamos medikų konsultacijos, jei būtina, gyventojai hospitalizuojami, jei reikia, lydimi asmens sveikatos priežiūros įstaigas, sanatorijas.

Kupiškio socialinės globos namuose teikiamos sveikatos priežiūros licencijoje įrašytos paslaugos:slaugos, bendrosios praktikos, psichikos sveikatos, kineziterapijos.

Organizuodami sveikatos priežiūros paslaugas, globos namai naudojasi sveikatos priežiūros įstaigų įvairių specializacijų gydytojų (psichiatrų, bendrosios praktikos bei kitų specialistų) paslaugomis.

7.Socialinis darbas, bendravimas

Socialinis darbas organizuojamas pagal individualius gyventojų socialinės globos planus, kuriuos, derindamas su kitais tiesiogiai su asmeniu dirbančiais darbuotojais, rengia socialinis darbuotojas.

Gyventojai dalyvauja įvairiuose socialinio darbo veiklos užsiėmimuose pagal pomėgius, galimybes, tradicijas.

8. Kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas

Socialinis darbas organizuojamas pagal individualius gyventojų socialinės globos planus, kuriuos, derindamas su kitais tiesiogiai su asmeniu dirbančiais darbuotojais, rengia socialinis darbuotojas. Gyventojai dalyvauja įvairiuose socialinio darbo veiklos užsiėmimuose pagal pomėgius, galimybes, tradicijas.

9. Darbinių įgūdžių ugdymas

Darbinė veikla (užimtumas) organizuojama individualiai ir grupėje pagal parengtas veiklos programas. Sudaromos sąlygos pasirinkti globos namuose siūlomas užimtumo veiklas: mezgimo, siuvimo, keramikos, dailės, vytelių pynimo, floristikos, maisto ruošimo, skalbimo, patalpų, aplinkos tvarkymo, sodo, daržo priežiūros, staliaus darbų ir kt.

10. Laisvalaikio organizavimas

Laisvalaikio organizavimo paslaugos teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų (prevenciniais tikslais), mažinant socialinę atskirtį. Šių paslaugų dėka asmenys gali bendrauti, dalyvauti individualaus ir grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla.

Organizuojama kultūrinė veikla:

 •  valstybinių, religinių, kalendorinių, globos namų tradicinių švenčių šventimas;
 • išvykų organizavimas į gyventojų pageidaujamus renginius ar vietoves, kultūriniai renginiai globos namuose ir už jo ribų (koncertai, parodos, diskusijos),
 • muzikinės saviraiškos ugdymas (kapela, mišrus ansamblis, grojimas, teatro, šokių kolektyvai), meninės saviraiškos ir kūrybos ugdymas (siuvimas, siuvinėjimas, nėrimas, mezgimas, modeliavimas, floristika, dailės dirbiniai, piešimas, drožyba, keramika, pynimas iš vytelių, stiklo darbai),
 •  sporto, sveikatos stiprinimo paslaugos (sportiniai užsiėmimai patalpose ir lauke, stalo žaidimai, sportinės varžybos globos namuose ir už jo ribų, turistiniai žygiai),
 •  sudarytos sąlygos tenkinti asmeninius religinius poreikius (globos    namuose yra koplytėlė), skaityti knygas, spaudą (yra biblioteka, pagal poreikį gyventojai aprūpinami knygomis Brailio raštu), žiūrėti televizijos laidas, video juostas, naudotis kompiuteriais, internetu ir kt.

11. Pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt.

Pagalba teikiama gyventojams, turintiems fizinę ar proto negalią, kurie dėl negalios patys nesugeba tenkinti savo fiziologinių bei higienos poreikių. Jei būtina, gyventojams užtikrinama individuali, diskretiška personalo pagalba valgant, prausiantis, rengiantis ir pan.

12. Asmeninės higienos paslaugų organizavimas

Globos namuose teikiamos asmeninės higienos paslaugos:

 • gyventojo aprūpinimo individualiomis higienos priemonėmis, (pagal įstaigos galimybes);
 • drabužių, patalynės skalbimo (lovos skalbiniai, rankšluosčiai, drabužiai keičiami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kas 7 dienas);
 • pagalbos tvarkantis kambarius (gyventojams, kurie dėl negalios patys negali tvarkytis kambarių);
 • naudojimosi pirtimi, dušu (maudomasi pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per savaitę);
 • personalo pagalba atliekant asmens higienos (plaukų kirpimas, barzdos skutimas ir kt.) procedūras; sunkios negalios asmuo maudomas ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę ir jam kasdien atliekamos kūno priežiūros procedūros;
 • savarankiški asmenys patys naudojasi buitinėmis skalbimo mašinomis, dušu, vonia ir kt. 

13. Kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį ir poreikius

Laidojimo apeigų organizavimas, globos namų gyventojų kapinių priežiūra.

Yra taksofonas, užsakoma spauda, organizuojamos individualios šventės, teikiamos transporto, lankytojų apnakvindinimo ir kitos paslaugos.

 
SOCIALINĖS GLOBOS  KAINA 2018 M.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2017 m. lapkričio 24 d. raštu Nr. (14.4.-32) SD-6543 "Dėl socialinės globos kainų 2018 m." nustatyta, kad socialinės globos kaina Kupiškio socialinės globos namuose 2018 m. vienam asmeniui su negalia - 587,00 Eur., o asmeniui su sunkia negalia  - 730,00 Eur. per mėnesį.

 

Asmenų apgyvendinimo  tvarka:

1.  Į globos įstaigas nukreipiami asmenys, kuriems negalima socialinių paslaugų teikti jų namuose, ne stacionariose globos įstaigose arba tos paslaugos yra neefektyvios;
2.  Asmuo (jo globėjas, rūpintojas, tėvai), pageidaujantis apsigyventi ar apgyvendinti kitą asmenį, raštu kreipiasi į savo gyvenamosios vietos savivaldybės paramos skyrių, kuriame gauna informaciją apie apgyvendinimą;
3.  Sprendimą, dėl paslaugų asmeniui skyrimo globos įstaigoje, priima savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas asmuo) arba jo sudaryta komisija;
4.  Komisijai priėmus sprendimą apgyvendinti asmenį globos įstaigoje, dokumentai perduodami steigėjui ;
5.  Steigėjui išdavus nukreipimą, asmuo apgyvendinamas globos įstaigoje.

Apgyvendinant asmenis  Kupiškio socialinės globos namuose pateikiami šie dokumentai:

1.  Siuntimas į stacionarią globos įstaigą;
2.  Prašymo (asmens ar jo globėjo) kopija;
3.  Sutartis dėl apgyvendinimo globos įstaigoje;
4.  Neįgaliojo pažymėjimas (darbingumo lygio pažymos nustatymo kopija) ir specialiojo poreikio nustatymo pažymų kopijos (SP-1, SP-2 formos);
5.  Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė, gimimo liudijimas, leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių piliečiams));
6.  Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba patvirtinanti, kad asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų sąrašą;
7.  Medicinos dokumentų išrašas (F 027/a) su gydytojų konsultacinės komisijos išvadomis;
8.  Asmens socialinės globos poreikio vertinimas (su priedais);
9.  Savivaldybės pažyma apie asmens mokėjimo už socialinę globą dydį;
10. Sprendimas dėl socialinės globos skyrimo (SP-9 forma);
11. Nekilnojamojo turto registro pažyma;
12. Teismo nutartis (jei asmuo yra neveiksnus ar ribotai veiksnus);
13. Kompensuojamų vaistų pasas;

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-12-12