Apgyvendinimo tvarka

Asmenų apgyvendinimo  tvarka:

1.  Į globos įstaigas nukreipiami asmenys, kuriems negalima socialinių paslaugų teikti jų namuose, ne stacionariose globos įstaigose arba tos paslaugos yra neefektyvios;
2.  Asmuo (jo globėjas, rūpintojas, tėvai), pageidaujantis apsigyventi ar apgyvendinti kitą asmenį, raštu kreipiasi į savo gyvenamosios vietos savivaldybės paramos skyrių, kuriame gauna informaciją apie apgyvendinimą;
3.  Sprendimą, dėl paslaugų asmeniui skyrimo globos įstaigoje, priima savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas asmuo) arba jo sudaryta komisija;
4.  Komisijai priėmus sprendimą apgyvendinti asmenį globos įstaigoje, dokumentai perduodami steigėjui ;
5.  Steigėjui išdavus nukreipimą, asmuo apgyvendinamas globos įstaigoje.

Apgyvendinant asmenis  Kupiškio socialinės globos namuose pateikiami šie dokumentai:

1.  Siuntimas į stacionarią globos įstaigą;
2.  Prašymo (asmens ar jo globėjo) kopija;
3.  Sutartis dėl apgyvendinimo globos įstaigoje;
4.  Neįgaliojo pažymėjimas (darbingumo lygio pažymos nustatymo kopija) ir specialiojo poreikio nustatymo pažymų kopijos (SP-1, SP-2 formos);
5.  Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė, gimimo liudijimas, leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių piliečiams));
6.  Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba patvirtinanti, kad asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų sąrašą;
7.  Medicinos dokumentų išrašas (F 027/a) su gydytojų konsultacinės komisijos išvadomis;
8.  Asmens socialinės globos poreikio vertinimas (su priedais);
9.  Savivaldybės pažyma apie asmens mokėjimo už socialinę globą dydį;
10. Sprendimas dėl socialinės globos skyrimo (SP-9 forma);
11. Nekilnojamojo turto registro pažyma;
12. Teismo nutartis (jei asmuo yra neveiksnus ar ribotai veiksnus);
13. Kompensuojamų vaistų pasas;

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-12-06