>

Teikiamos paslaugos ir apgyvendinimo tvarka

ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGOS

Ilgalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

Ilgalaikė socialinė globa teikiama suaugusiems asmenims su negalia daugiau nei 6 mėn. per metus, neterminuotai.

Apgyvendinimo tvarka

Ilgalaikės socialinės globos gavėjai asmenys, kuriems dėl proto negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis ir kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Dėl socialinių paslaugų skyrimo asmuo ar jo globėjas, rūpintojas raštišku prašymu turi kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę.

Asmenys apgyvendinami remiantis Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siuntimu, savivaldybės sprendimu.

Apgyvendinant asmenis Kupiškio socialinės globos namuose pateikiami šie dokumentai:

 • Siuntimas į socialinės globos namus;
 • Sutartis dėl apgyvendinimo globos įstaigoje;
 • Neįgaliojo pažymėjimas (darbingumo lygio nustatymo pažyma) ir specialiojo poreikio nustatymo pažymų kopijos (SP-1, SP-2 formos);
 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė);
 • Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba patvirtinanti, kad asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
 • Medicinos dokumentų išrašas (F027/a), nuo kurio išdavimo iki asmens apgyvendinimo globos įstaigoje negali būti praėję daugiau kaip 3 mėnesiai;
 • Asmens socialinės globos poreikio vertinimas (su priedais);
 • Savivaldybės pažyma apie asmens mokėjimo už socialinę globą dydį;
 • Sprendimas dėl socialinės globos skyrimo (SP-9 forma);
 • Teismo nutartys dėl neveiksnumo, riboto veiksnumo ir globėjo/rūpintojo paskyrimo (jei asmuo pripažintas neveiksniu, ribotai veiksniu);
 • Kompensuojamųjų vaistų pasas.

Paslaugos sudėtis

 • Informavimo;
 • Konsultavimo;
 • Tarpininkavimo ir atstovavimo;
 • Apgyvendinimo;
 • Maitinimo;
 • Sveikatos priežiūros ir slaugos;
 • Socialinio darbo, bendravimo;
 • Kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant, atliekant buitinius darbus ir kt.);
 • Darbinių įgūdžių ugdymo (siuvimas, mezgimas, dailės dirbiniai, keramika, staliaus darbai, maisto gaminimas, skalbimas, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.);
 • Laisvalaikio organizavimo;
 • Pagalbos rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalba;
 • Asmeninės higienos paslaugų organizavimo (skalbimo, siuvimo, kirpimo ir pan.);
 • Kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį ir poreikius.

TRUMPALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGOS

Trumpalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba šeimos nariams, globėjams, rūpintojams, dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt.) laikinai ar darbo savaitę negalintiems prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra, - laikino atokvėpio paslaugos ar tęstinės socialinės paslaugos darbo savaitę (paromis).

Trumpalaikė socialinė globa teikiama suaugusiems asmenims su negalia ne mažiau kaip 12 val. per parą iki 6 mėn. per metus arba iki 5 parų per savaitę, neterminuotai.

Apgyvendinimo tvarka

 Trumpalaikės socialinės globos gavėjai - suaugę asmenys, turintys proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas 0-40 proc. darbingumo lygis, didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis ir kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Asmenys trumpalaikei socialinei globai gali būti apgyvendinami savivaldybių sprendimu (kai paslaugas organizuoja savivaldybė) arba Globos namų ir paslaugas gaunančio asmens (jam atstovaujančio asmens) tarpusavio susitarimu. Asmuo (globėjas, rūpintojas), pageidaujantis, kad būtų skirtos trumpalaikės socialinės globos paslaugos, kreipiasi: į gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyrių, tiesiogiai į Globos namų administraciją.

Apgyvendinant asmenį socialinės globos namų ir paslaugas gaunančio asmens (jam atstovaujančio asmens) tarpusavio susitarimu pateikiami šie dokumentai:

 • Prašymas socialinėms paslaugoms gauti;
 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė);
 • Pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą arba patvirtinanti, kad asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
 • Neįgaliojo pažymėjimas (neįgalumo nustatymo pažyma, darbingumo lygio nustatymo pažyma, pažyma dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo);
 • Specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymos (SP-1, SP-2 formos);
 • Medicinos dokumentų išrašas (F027/a), kuris galioja ne ilgiau kaip trys mėnesiai nuo jo išdavimo iki asmens apgyvendinimo globos namuose;
 • Teismo nutartis dėl suaugusio asmens pripažinimo neveiksniu, globėjo (rūpintojo) paskyrimo;
 • Asmens socialinės globos poreikio vertinimas (originalas arba kopija);
 • Kompensuojamųjų vaistų pasas.

Apgyvendinant asmenį savivaldybės sprendimu, papildomai reikalingi šie dokumentai:

 • Sprendimas dėl socialinės globos skyrimo (SP-9 forma);
 • Savivaldybės pažyma apie asmens mokėjimo už socialinę globą dydį;
 • Kiti savivaldybės komisijos surinkti dokumentai, jos išvados bei rekomendacijos.

Paslaugos sudėtis

 • Informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo;
 • Apgyvendinimo;
 • Kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo ir (ar) atkūrimo (savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai, namų ruošos darbai, namų saugumas, švaros virtuvėje ir namuose palaikymas, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt);
 • Darbinių įgūdžių ugdymo;
 • Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo;
 • Laisvalaikio organizavimo;
 • Asmeninės higienos paslaugų organizavimo (skalbimo ir kt.);
 • Maitinimo;
 • Sveikatos priežiūros;
 • Psichologinės pagalbos organizavimo;
 • Kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

LAIKINO ATOKVĖPIO SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGOS

Laikino atokvėpio paslauga – trumpalaikio pobūdžio asmens, turinčio negalią, globotinio (rūpintinio) socialinės priežiūros paslauga, kai šiuos asmenis prižiūrintys šeimos nariai ar globojantys (prižiūrintys) asmenys laikinai dėl tam tikrų priežasčių negali jais pasirūpinti.

Kas gali prašyti laikino atokvėpio?

Suaugusio asmens su negalia ar senyvo amžiaus  artimieji, kurie gyvena kartu ir globoja asmenį, jeigu:

 • Asmeniui su negalia nustatytas 55 proc. ar mažesnis darbingumo lygis.
 • Asmeniui su negalia arba senyvo amžiaus žmogui nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos ) poreikis.

 Laikino atokvėpio paslauga teikiama suaugusiems asmenims su negalia ne mažiau kaip 12 val. per parą, nepertraukiamai 1 mėnesį. Bendra laikino atokvėpio paslaugos trukmė – iki 720 val. per metus.

Išimtinais atvejais: pvz. susirgus asmenį prižiūrinčiam asmeniui, susirgus ar mirus artimam žmogui; asmenį prižiūrinčiam šeimos nariui, tėvams ar globėjams (rūpintojams) derinant asmens priežiūrą ir  slaugą su tam tikrais darbiniais (komandiruotės, darbo grafiko pasikeitimas, naujo darbo paieškos ir pan.) šeiminiais įsipareigojimais; krizės asmens šeimoje atveju; pervargus, esant perdegimo sindromui (emocinių, protinių ir fizinių jėgų išsekimas, kylantis dėl ilgalaikės asmens su negalia priežiūros ir / arba slaugos) – iki 90 parų. Tarp laikino atokvėpio paslaugos ir dienos arba trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimo turi būti ne trumpesnė nei 14 dienų pertrauka, išskyrus atvejus, kai asmuo nuolat gauna dienos socialinę globą.

Apgyvendinimo tvarka

Asmuo (globėjas, rūpintojas), pageidaujantis, kad būtų skirtos laikino atokvėpio socialinės globos paslaugos, kreipiasi į gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyrių, tiesiogiai į Globos namų administraciją.

Apgyvendinant asmenį pateikiami šie dokumentai:

 • Prašymas socialinėms paslaugoms gauti;
 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė)
 • Neįgaliojo pažymėjimas (neįgalumo nustatymo pažyma, darbingumo lygio nustatymo pažyma, pažyma dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo);
 • Specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymos.
 • Medicinos dokumentų išrašas (F027/a), kuris galioja ne ilgiau kaip trys mėnesiai nuo jo išdavimo iki asmens apgyvendinimo globos namuose;
 • Teismo nutartis dėl suaugusio asmens pripažinimo neveiksniu, globėjo (rūpintojo) paskyrimo;
 • Asmens socialinės globos poreikio vertinimas (originalas arba kopija);
 • Kompensuojamųjų vaistų pasas.
 •  Sprendimas dėl socialinės globos skyrimo (SP-9 forma);
 • Savivaldybės pažyma apie asmens mokėjimo už socialinę globą dydį;
 • Kiti savivaldybės komisijos surinkti dokumentai, jos išvados bei rekomendacijos.

Paslaugos sudėtis

 • Informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo;
 • Apgyvendinimo;
 • Kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo ir (ar) atkūrimo (savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai, namų ruošos darbai, namų saugumas, švaros virtuvėje ir namuose palaikymas, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt);
 • Darbinių įgūdžių ugdymo;
 • Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo;
 • Laisvalaikio organizavimo;
 • Asmeninės higienos paslaugų organizavimo (skalbimo ir kt.);
 • Maitinimo;
 • Sveikatos priežiūros;
 • Psichologinės pagalbos organizavimo;
 • Kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGOS

Dienos socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.

Dienos socialinės globos teikimo trukmė – nuo 3 iki 9 val. per dieną, iki 5 dienų per savaitę darbo dienomis.

Apgyvendinimo tvarka

 Dienos socialinė globa skiriama suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą ir faktiškai gyvenantiems Kupiškio rajono savivaldybėje, kuriems nustatytas dienos socialinės globos institucijoje poreikis.

Dienos socialinė globa gali būti teikiama savivaldybės sprendimu (kai paslaugas organizuoja savivaldybė) arba Globos namų ir paslaugas gaunančio asmens (jam atstovaujančio asmens) tarpusavio susitarimu.

 Dienos socialinės globos institucijoje paslaugoms teikti reikalingi šie dokumentai:

 • Prašymas socialinėms paslaugoms (dienos socialinei globai) gauti;
 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė);
 • Pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą arba patvirtinanti, kad asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
 • Neįgaliojo pažymėjimas (neįgalumo nustatymo pažyma, darbingumo lygio nustatymo pažyma, pažyma dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo);
 • Specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymos (SP-1, SP-2 formos);
 • Medicinos dokumentų išrašas (F027/a), kuris galioja ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jo išdavimo iki paslaugų teikimo pradžios;
 • Asmens socialinės globos poreikio vertinimas (originalas arba kopija);
 • Teismo nutartis dėl suaugusio asmens pripažinimo neveiksniu, globėjo (rūpintojo) paskyrimo.

Skiriant dienos socialinės globos paslaugas savivaldybės sprendimu, papildomai reikalingi šie dokumentai:

 • Sprendimas dėl socialinės globos skyrimo (SP-9 forma);
 • Savivaldybės pažyma apie asmens mokėjimo už socialinę globą dydį;
 • Kiti savivaldybės komisijos surinkti dokumentai, jos išvados bei rekomendacijos.

         Paslaugos sudėtis

 • Informavimo, konsultavimo, bendravimo, tarpininkavimo ir atstovavimo;
 • Kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus ir pan.);
 • Psichologinės – psichoterapinės pagalbos organizavimo;
 • Darbinių įgūdžių ugdymo (siuvimas, mezgimas, dailės dirbiniai, keramika, staliaus darbai, maisto gaminimas, skalbimas, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.);
 • Laisvalaikio organizavimo;
 • Asmeninės higienos paslaugų organizavimo (skalbimo paslaugų ir pan.);
 • Maitinimo organizavimo (kai paslauga teikiama ilgiau nei 5 val. per dieną);
 • Sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo;
 • Transporto organizavimo;
 • Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo;
 • Pagalbos rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalba;
 • Kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį ir poreikius.

Atnaujinimo data: 2023-11-26