Asmens duomenų apsauga

Kupiškio socialinės globos namuose įgyvendinant duomenų subjekto teises vadovaujamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

Asmens duomenys tvarkomi vidaus administravimo, paslaugų teikimo, užklausų, komentarų ir nusiskundimų administravimo ir kitais tikslais, kuriais Kupiškio socialinės globos namai turi teisę tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis, kai duomenų subjektas išreiškė savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl globos namų teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis globos namai įpareigoja atitinkami teisės aktai.

Asmuo turi teisę:

 • gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su savo duomenimis;
 • reikalauti ištaisyti netikslius duomenis;
 • reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • apriboti duomenų tvarkymą;
 • teisė į duomenų perkeliamumą;
 • teisė nesutikti su duomenų tvarkymu;
 • reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas.

Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo duomenų subjektas turi teisę žodžiu arba raštu, pateikiant prašymą asmeniškai, paštu ar elektroninėmis priemonėmis kupiskis@globos namai.org.

Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiamasi raštu, pateikiant prašymą paštu, tuomet kartu su prašymu turi būti pateikta notaro patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Teikiant prašymą elektroninėmis priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba jis turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. Ši nuostata netaikoma, jeigu duomenų subjektas kreipiasi dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsnius.

Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodyti duomenų subjekto vardas, pavardė, adresas ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.

Savo teises duomenų subjektas gali įgyvendinti pats arba per atstovą.

Esant abejonių dėl duomenų subjekto tapatybės, duomenų valdytojas prašo papildomos informacijos, reikalingos ja įsitikinti.

Įstatymuose gali būti numatytos išimtys, kai duomenų valdytojas asmens (duomenų subjekto) teisių gali neįgyvendinti:

 • kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą;
 • kai reikia užtikrinti viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
 • kai reikia užtikrinti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
 • kai reikia užtikrinti tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
 • kai reikia užtikrinti asmens (duomenų subjekto) ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Visais klausimais, susijusiais su duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną Tel. (8 459) 35 560, El.p. pareigunas@globosnamai.org, Kikonių g. 20, Šnipeliškio k., Kupiškio r.

Siekiant užtikrinti Reglamento (ES) 2016/679 38 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą konfidencialumą, kreipiantis į duomenų apsaugos pareigūną paštu, ant voko užrašoma, kad korespondencija skirta duomenų apsaugos pareigūnui.

Jeigu asmuo nesutinka su duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, galima kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, El. p. ada@ada.lt.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-22