>

Asmens duomenų tvarkymas

Kupiškio socialinės globos namai  tvarko asmens duomenis vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, Kupiškio socialinės globos namų duomenų apsaugos pareigūnu paskirtas Saulius Paštukas, kontaktiniai duomenys: Tel.  8 459 35560, el. [email protected], adresas Kikonių g. 20, Šnipeliškio k., Kupiškio r. į kurį galima kreiptis asmens duomenų tvarkymo Kupiškio socialinės globos namuose klausimais.

Kupiškio socialinės globos namai duomenų subjekto (asmens, kurio duomenys tvarkomi) asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

1. Darbdavio teisinių prievolių vykdymas;

2. Ilgalaikės (trumpalaikės), laikino atokvėpio, dienos socialinės globos paslaugų teikimas;

3. Įstaigos veiklos užtikrinimo  ir tęstinumo vykdymas: sutarčių sudarymo bei vykdymo, pirkimų procedūrų organizavimas ir vykdymas;

4. Užklausų, komentarų ir nusiskundimų administravimas;

5. Gerųjų įstaigos veiklos pavyzdžių, įstaigos viešinimo, skelbiant asmens duomenis įstaigos interneto svetainėje, socialinėje facebook paskyroje, pristatymuose ir kituose renginiuose ar medžiagoje visuomenės informavimo tikslais.

Pagrindinės asmens duomenų tvarkymo taisyklės Kupiškio socialinės globos namuose, tvarkomi asmens duomenys, detalizuojant asmens duomenų tvarkymo tikslus, teisinius pagrindus, saugojimo terminus, duomenų teikimą, duomenų subjektų teises yra nurodyti Kupiškio socialinės globos namų duomenų apsaugą reglamentuojančiose tvarkose ir taisyklėse.

Duomenų subjektų teisės ir šių teisių įgyvendinimo tvarka

Duomenų subjektas turi šias teises, nurodytas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente:

1. Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;

2. Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi Kupiškio socialinės globos namuose;

3. Atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis;

4. Prašyti ištaisyti netikslius, papildyti neišsamius asmens duomenis;

5. Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš priežasčių, numatytų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 17 straipsnio 1 dalyje.

6. Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 18 straipsnio 1 dalyje;

7. Teisę į duomenų perkeliamumą;

8. Nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi;

9. Pateikti skundą priežiūros institucijai.

10. Teisę į žalos atlyginimą dėl netinkamo asmens duomenų tvarkymo.

Globos namų veiksmus ar neveikimą įgyvendinant duomenų subjekto teises duomenų subjektas turi teisę skųsti pats arba duomenų subjekto atstovas, taip pat jo įgaliota ne pelno įstaiga, organizacija ar asociacija, atitinkanti Reglamento (ES) 2016/679 80 straipsnio reikalavimus, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičius g. 6, Vilnius, el. paštas [email protected], interneto svetainė www.ada.lt,  taip pat Panevėžio apygardos administraciniam teismui.

Dėl duomenų subjekto teisių pažeidimo patyrus materialinę ar nematerialinę žalą, duomenų subjektas turi teisę į kompensaciją, dėl kurios priteisimo turi teisę kreiptis į Panevėžio apylinkės teismo Kupiškio rūmus.

Kupiškio socialinės globos namų duomenų tvarkymo taisyklės

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Kupiškio socialinės globos namuose taisyklės

Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) rekomenduojama forma

Informacijos apie duomenų saugumo pažeidimą pateikimo forma

Atnaujinimo data: 2023-11-26