Teisės aktai

Kupiškio socialinės globos namų nuostatai


Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymas

Dėl Trumpalaikės socialinės globos teikimo valstybės socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Socialinės globos normų aprašo patvirtinimo

Dėl Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymo programos patvirtinimo

Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo

Dėl Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvų patvirtinimo

Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo

Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Vyriausiosios socialinių darbuotojų atestacijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo

Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymas

Dėl Socialinės globos įstaigų licencijavimo taisyklių patvirtinimo

Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo

Dėl Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo

Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo

Lietuvos respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-22