>

Vadovo metinės užduotys

2024 metų vadovo užduotys

2023 metų vadovo užduotys

2022 metų vadovo užduotys

2021 metų vadovo užduotys

2020 metų vadovo užduotys

2019 metų vadovo užduotys, veiklos vertinimas. 

2017 metų vadovo užduotys, siektini rezultatai ir rezultatų vertinimo rodikliai  

Užduotys    Siektini rezultataiNustatyti rezultatų vertinimo rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas vertins, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos)
2.1.Gerinti įstaigos teikiamų paslaugų kokybę

2.1.1. inicijuotos ir įgyvendintos priemonės įstaigos teikiamų paslaugų kokybei gerinti, įsivertintas jų poreikis;

2.1.2.inicijuotos ir įgyvendintos priemonės įstaigoje pasitaikantiems neigiamo pobūdžio įvykiams arba dažniausiai kylančioms problemoms spręsti ir (ar) jų prevencijai užtikrinti.    

2.1.1. įsivertinus įstaigos teikiamų paslaugų kokybę, įgyvendintos ne mažiau kaip 3 priemonės įstaigos teikiamų paslaugų kokybei gerinti, įvertintas jų poveikis;

2.1.2. įgyvendintos ne mažiau 3 priemonės neigiamo pobūdžio įvykiams arba dažniausiai kylančioms problemoms spręsti ir (ar) jų prevencijai užtikrinti.

 

2.2. Gerinti darbuotojų darbo sąlygas ir stiprinti žmogiškuosius išteklius

2.2.1. pagerintos darbuotojų darbo sąlygos įstaigoje arba sudarytos galimybės papildomai kelti profesinę kvalifikaciją, arba tobulinti profesinius įgūdžius;

2.2.2. parengta įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema;

2.2.3. atnaujinti pareigybių aprašymai;

2.2.4. atnaujintos įstaigos darbuotojų darbo sutartys.

2.2.1. įsivertintos darbuotojų darbo sąlygos įstaigoje ir įgyvendintos ne mažiau kaip 3 priemonės gerinant darbuotojų darbo sąlygas įstaigoje arba sudarant galimybę papildomaikelti profesinę kvalifikaciją arba tobulinti profesinius įgūdžius;

2.2.2. parengta įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema, su ja pasirašytinai supažindinti 100 proc. įstaigos darbuotojų;

2.2.3. atnaujinta 100 proc. pareigybių aprašymų, su jais pasirašytinai supažindinti darbuotojai;
2.2.4. atnaujinta 100 proc. darbo sutarčių;

2.3. Įstaigos vidaus administravimo gerinimas ir veiklos efektyvumo didinimas
 

 2.3.1. įgytos naujos įstaigos vadovo profesinės kompetencijos ir pritaikytos įstaigos veikloje;

2.3.2. padidintas įstaigos vidaus procesų efektyvumas.

 

2.3.1. vadovas įgyvendino ne mažiau kaip 1 priemonę, pritaikydamas seminarų, konferencijos ar vizitų kitose įstaigose ar organizacijose metu įgytas žinias ar patirtį;
2.3.2. įgyvendinta ne mažiau kaip 1 priemonė, optimizuojant įstaigos vidaus procesus.
 

Atnaujinimo data: 2024-04-12