>

Korupcijos pasireiškimo tikimybės Kupiškio socialinės globos namų tarnybinio transporto naudojimo ir kontrolės srityje vertinimo išvada

Antikorupcinio elgesio kodeksas

Kupiškio socialinės globos namų direktoriaus įsakymas dėl globos namų darbuotojų pareigybių sąrašo tvirtinimo

Viešūjų ir privačių interesų derinimo tvarkos aprašas 2021 m.

Korupcijos prevencijos Kupiškio socialinės globos namuose 2020-2025 metų programos įgyvendinimo priemonių planas

Korupcijos prevencijos Kupiškio socialinės globos namuose 2020-2025 metų programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo ataskaita už 2020 metus

Kupiškio socialnės globos namų dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas

Veiksmų Kupiškio socialinės globos namuose gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašas

Kupiškio socialinės globos namų korupcijos prevencijos 2020-2025 metų programa

Korupcijos prevencijos Kupiškio socialinės globos namuose 2019 metų programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo ataskaita už 2019 metus

Kupiškio socialinės globos namų korupcijos prevencijos 2018 - 2019 metų programa

Kupiškio socialinės globos namų korupcijos prevencijos 2018 metų priemonių plano vykdymo ataskaita

........................

            Kupiškio socialinės globos namų korupcijos prevencijos priemonių planas

Priemonės pavadinimas

Laukiami rezultatai

Vykdymo terminai 

Atsakingas asmuo

Asmens, atsakingo už korupcijos prevencijos  prevenciją, paskyrimas

Įstaigoje paskirtas asmuo atsakingas už  korupcijos prevencijos ir kontrolės   vykdymą

2017 m. birželis

Įstaigos vadovas

Korupcijos prevencijos (kovos su korupcija) programos  patikslinimas bei patvirtinimas 

Korupcijos prevencijos priemonės bus vykdomos pagal parengtą ir  vadovo patvirtintą planą

2017 m. birželis

Įstaigos vadovas

Korupcijos tikimybės  ir jos veiklos srityse nustatymas

Sričių, kuriose galima korupcijos pasireiškimo galimybė nustatymas, analizė, koregavimas

Kiekvienų metų III ketvirtis

Įstaigos vadovas

Motyvuotų išvadų dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės  parengimas

Konkrečių korupcijos prevencijos priemonių nustatymas  ir koregavimas

Kiekvienų metų lapkritis

Įstaigos vadovas

Skundų, pareiškimų, prašymų dėl teikiamų paslaugų organizavimo, kokybiškumo, dėl galimų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejų bei pasiūlymų dėl korupcijos prevencijos nagrinėjimas

Skundų, pasiūlymų nagrinėjimas, jų atsiradimo priežasčių nustatymas

Gavus skundą, pasiūlymą

Įstaigos vadovas

Sveikatos apsaugos ministerijos ir Specialiųjų tyrimų tarnybos  informavimas apie gautą informaciją dėl galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos

Savalaikis informacijos pateikimas

Gavus informaciją

Įstaigos vadovas

Medicinos dokumentų  įforminimo tikrinimas ir pažeidimų nustatymas

Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimas

Pagal vidaus  medicininio audito  planą - grafiką

Vadovybės atstovas kokybei

Darbuotojų mokymas korupcijos prevencijos klausimais

Antikorupcinės kultūros ugdymas

Pagal atskirą planą

Įstaigos vadovas

 Atsakingų darbuotojų privačių ir viešųjų interesų derinimo kontrolė

Siekiant išvengti privačių ir viešųjų interesų konflikto

Nuolat

Įstaigos vadovas

Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, parengti ir pateikti tvirtinti nustatytų neatitikimų šalinimo priemonių planą nurodant asmenis, atsakingus už priemonių vykdymą

Nustatytos neatitikimų šalinimo priemonės

Nuolat

Įstaigos vadovas

Interneto svetainėje skelbti informaciją apie  korupcijos prevencijos priemones

Visuomenės informavimas

2017 m. birželis

Įstaigos vadovas

Analizuoti žiniasklaidoje užfiksuotus korupcijos faktus, informuoti apie tai  darbuotojus 

Viešumo užtikrinimas, atgrasinimo poveikis  darbuotojams

1 kartą per pusmetį

Įstaigos vadovas

Nustačius korupcijos faktus, pateikti  vadovybei pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių ir kontrolės įstaigos veiklos srityje siekiant, kad įstaigoje nustatyti korupcijos faktai nepasikartotų.

Konkrečių priemonių nustatymas ir jų vykdymas.

Per 10 darbo dienų nuo korupcijos fakto patvirtinimo

Įstaigos vadovas

Užtikrinti privalomos (būtinos) informacijos apie mokamų ir nemokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą gyventojams

Teisingos informacijos apie mokamas ir nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikimas

2017 m. birželis  ir nuolat

Įstaigos vadovas

Kontroliuoti ir koordinuoti  korupcijos prevencijos programos įgyvendinimą, prireikus teikti pasiūlymus  vadovui  dėl jos tikslinimo.

Apibendrinti  padalinių veiklą įgyvendinant  korupcijos prevencijos programą

Savalaikės priemonių vykdymo kontrolės užtikrinimas, kad  priemonės būtų vykdomos nustatytais terminais

Ne rečiau kaip 1 kartą perpusmetį

Įstaigos vadovas

Atnaujinimo data: 2023-11-26